home
 

Huidige pagina: Home - Uitgangspunten - Samenwerkingsschool

Samenwerkingsschool

Het Erasmus College is in 1970 gestart als daltonschool voor havo, atheneum en gymnasium. Het was de eerste school voor havo, atheneum en gymnasium in de groeistad Zoetermeer.

De school is gesticht als samenwerkingsschool tussen de verschillende besturen voor openbaar en bijzonder onderwijs, omdat de oprichters aparte christelijke en openbare scholen niet meer vonden passen bij de moderne tijd. Kinderen konden beter al vroeg met elkaar leren samenleven en elkaar leren respecteren. Dat is belangrijk in een democratische samenleving. De bedoeling was zelfs alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer samenwerkingsscholen te laten worden.

Met de groei van Zoetermeer kwam er dan ook een tweede samenwerkingsschool. In de jaren 80 werden (helaas...) toch een aparte katholieke en een protestants-christelijke school gesticht, waarna de tweede samenwerkingsschool op verzoek van de Gemeente Zoetermeer werd omgezet in een openbare school. Het Erasmus is echter bewust samenwerkingsschool gebleven.
In het onderwijs in de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen daarom een ‘algemeen' levensbeschouwelijk vak.. Dit algemeen levensbeschouwelijke vak noemen wij Kennis van het Geestelijk en Maatschappelijk Leven (KGML). Dit vak is gericht op kennismaking met maatschappelijke en geestelijke stromingen, waarbij wordt uitgegaan van de belevingswereld van de leerlingen.
In het derde leerjaar krijgen alle leerlingen het vak Wereldoriëntatie (WO), waarbinnen elke leerling de gelegenheid krijgt zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen verder te ontwikkelen.

Ook in andere lessen en in het schoolleven buiten de lessen werkt de Christelijk-humanistische traditie door in de manier waarop we met elkaar omgaan. We maken duidelijk wat wel en niet mag; daarbinnen is ruimte voor individuele verschillen en werken we samen aan de ontwikkeling van een kritisch onderzoekende houding.

Verdraagzaamheid en respectvol omgaan met verschillen zijn kenmerkend voor het ‘ideale gedrag' van een Erasmiaan.

Bestuur

De school wordt bestuurd door de "Stichting Samenwerkingsscholen Voortgezet Onderwijs te Zoetermeer". Het meervoud in de naam is een ‘overblijfsel' uit de tijd dat het nog de bedoeling was dat alle Zoetermeerse scholen voor voortgezet onderwijs samenwerkingsschool zouden zijn. Sinds de 2e samenwerkingsschool in de jaren -80 is omgezet in een openbare school, bestuurt de Stichting alleen het Erasmus College.

Het bestuur is formeel het bevoegd gezag van de school. Het bestuur bestaat uit ca. zeven leden, die allen een band hebben met het Erasmus en geworteld zijn in de Zoetermeerse samenleving. Zij zijn vrijwilligers en worden niet betaald voor hun bestuurswerk.

Het Bestuur heeft afgesproken op afstand te besturen en op te treden als een Raad van Toezicht voor de centrale Directie. Het Bestuur vergadert ca. zes maal per jaar.

De centrale directie bestaat uit een persoon met de titel rector en deze bestuurt de school op basis van mandaat van het bestuur.

De school heeft met elf andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio (Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer, Wassenaar) een samenwerkingsverband op het gebied van personeelsbeleid. Deze scholen hebben zich met behoud van de eigen bestuurlijke identiteit verenigd in de Stichting Semper Movens. Gezamenlijk ontwikkelen zij personeelsbeleid.

Het Bestuur is aangesloten bij de besturenorganisatie Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) te Den Haag voor bestuurlijke ondersteuning.

Het Bestuur werkt samen met ca. 30 andere - relatief kleinere -schoolbesturen, verspreid in geheel Nederland, op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid. Deze scholen hebben zich verenigd in het "Eerste Coöperatief Werkverband Voortgezet Onderwijs".

Het Bestuur is aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie "VO-Raad", die opkomt voor de belangen van het voortgezet onderwijs.