Uitgangspunten

Het Erasmus College is een samenwerkingsschool en een daltonschool .

Het uitgangspunt van de samenwerkingsschool is dat mensen met verschillende levensovertuigingen verdraagzaam met elkaar moeten samenleven en dat dit bevorderd wordt door jonge mensen te leren samenwerken, te leren omgaan met verschillen, en talenten van elkaar te leren kennen en waarderen.
Dit uitgangspunt is al geformuleerd door de grote Nederlandse geleerde en humanist Desiderius Erasmus (1466 – 1536). Het is dan ook geen toeval dat de school naar hem is vernoemd.

Het uitgangspunt van het daltononderwijs is dat volwassenen in een democratische samenleving pas goed kunnen functioneren als men zelfstandig en verantwoordelijk kan omgaan met vrijheid. Zelfstandig keuzes maken, verantwoordelijkheid dragen en verdraagzaam kunnen samenwerken met anderen, moet je leren.
De school is dan ook een beschermde ‘oefenplaats’ om dit te leren, zodat je beter bent voorbereid op het leven zelf.

Het daltononderwijs heeft dus als uitgangspunt dat de school een belangrijke bijdrage levert aan de opvoeding tot volwassenheid. Het Erasmus College gaat er dan ook vanuit dat de school gericht is op meer dan het behalen van een diploma. School is er ook om andere talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Daarom doen we op het Erasmus veel aan muziek, toneel, sport en andere activiteiten die bijdragen aan samenwerken en talentontwikkeling.

De samenwerkingsgedachte en het daltononderwijs gaan uit van het vertrouwen dat iedereen verantwoordelijk kan (leren) zijn en kan (leren) samenwerken. We benaderen leerlingen dan ook vanuit een positieve houding en niet vanuit wantrouwen.

En vanzelfsprekend trachten wij leerlingen op te leiden voor het behalen van een diploma dat het beste past bij hun talenten.

Uitgangspunten   |   Samenwerkingsschool   |   Daltononderwijs