dalton
scholengemeenschap
zoetermeer

Uitleg over schoolkosten

Scholen worden bekostigd door de rijksoverheid. Die bekostiging is “sober en doelmatig”.
Elke school verschilt echter. Het Erasmus College is opgericht door ouders uit de
Zoetermeerse samenleving en wel als daltonschool en als samenwerkingsschool.
In de statuten is opgenomen dat de school meer wil bieden dan alleen een opleiding voor
het behalen van een diploma.
Deze visie op het onderwijs leidt er toe dat de school een groot aantal persoonsvormende
activiteiten organiseert en het onderwijs heeft ingericht op basis van de daltonuitgangspunten.
Die persoonsvormende activiteiten en deze daltonwerkwijze vergen extra kosten.
De overheid betaalt dat niet. Daarom vraagt de school een bijdrage aan de ouders ten behoeve
van het onderwijs aan hun kinderen. Daardoor kan het Erasmus de school zijn die het is.

In nauwe samenspraak met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en de Ouder
Vereniging is daarom een set van afspraken gemaakt over schoolkosten, ouderbijdragen,
contributie Ouder Vereniging en de besteding en verantwoording van de bedragen die daarmee
gemoeid zijn.
Die informatie kunnen ouders terugvinden op
Erasmus Info
het gedeelte van onze website waar veel informatie voor ouders en personeel te vinden is.

Informatie Boekenlijst en toelichting schoolkosten cursus 2018 – 2019

Dit is eveneens terug te vinden op Erasmus Info, het aparte gedeelte van onze website met veel informatie voor ouders en medewerkers.