Zorg, Klimaat en Veiligheid

Zorg

De omschrijving van de zorgstructuur van het Erasmus College (Zoetermeer) kunt u hier downloaden.

Dyslexieprotocol en protocol voor andere leerhandicaps

Het Dyslexieprotocol van onze school kunt u hier downloaden.

Brochure over ouderschap en gezag

Deze brochure kunt u hier downloaden.

Klimaat en veiligheid

Veiligheidsbeleid is vooral voorkomen van onveiligheid.

De hoofdvraag bij het formuleren van veiligheidsbeleid op school is dan ook: ‘Welke manieren zijn er om de school veilig te maken?’  Er zijn daar vele antwoorden op te geven, maar uit allerlei onderzoeken blijkt de rode draad toch vooral te zijn dat de school een leefgemeenschap moet zijn.
De medewerkers die er werken en de leerlingen moeten elkaar kennen en vertrouwen. De school moet een onderwijsklimaat creëren waarin leerlingen en medewerkers zich vertrouwd voelen.

Deze algemene constatering is goed te koppelen aan de principiële uitgangspunten van het Erasmus College: de samenwerkingsschool en de overtuigingen die ten grondslag liggen aan de daltonwerkwijze. Deze beide pijlers van de school baseren zich op een positief mensbeeld, waarin mensen in staat worden geacht respectvol met elkaar om te gaan en samen te kunnen werken, hoezeer mensen ook verschillende (levensbeschouwelijke) achtergronden en talenten hebben.
Het creëren van een klimaat waarin medewerkers en leerlingen in staat zijn dat te bereiken, is de beste vorm van veiligheidsbeleid. In zo’n klimaat zal agressie, pesten, intimidatie e.d. niet snel ontstaan en -indien het zich toch voordoet – niet getolereerd worden. De belangrijkste doelstelling van het veiligheidsbeleid van het Erasmus College is dan ook gelijk aan de doelstellingen die de school tracht te bereiken met haar eigen principiële uitgangspunten, o.a. tot uitdrukking komend in een specifiek schoolklimaat, waarin veel ruimte is voor ontmoeting, voor samenwerking en voor het leren waarderen van elkaars verschillende talenten.
De daltonwerkwijze, de vele “extra-curriculaire activiteiten” (bijv. muziek, sport en toneel), verantwoordelijkheden bij leerlingen neerleggen zowel buiten als binnen lesverband, maar ook activiteiten als wendagen, ludieke week, werkweken, buitenlandse reizen als lustrumviering dragen hier aan bij. Leerlingen leren daardoor omgaan met verschillen, leren verantwoordelijkheden te dragen en leren dat aan hun vrijheden beperkingen gesteld dienen te worden om medeleerlingen en medewerkers net zo zeer van hun vrijheid te laten genieten.

De school heeft op basis hiervan een veiligheidsplan opgesteld. Verder heeft de school in samenwerking met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer, de politie, het openbaar ministerie en de Gemeente een Convenant Veiligheid opgesteld.