dalton
scholengemeenschap
zoetermeer

Personeelsbeleid

Wij willen onze leerlingen graag goed onderwijs geven.
De kern van goed onderwijs is kwaliteit van docenten.

Kwaliteit van docenten definiëren wij met: vakkennis, pedagogisch vermogen en didactische bekwaamheid.
In onze daltonschool hechten wij aan docenten met een pedagogische benadering van leerlingen.
We gaan uit van een positief mensbeeld, dus van vertrouwen in de leerling. Wantrouwen op voorhand kan geen basis zijn voor het opleiden van jonge mensen voor het functioneren en participeren in onze democratie. We geven onze leerlingen dan ook een bepaalde vrijheid om te oefenen in het omgaan met vrijheid.
Dat vereist opvoeding tot zelfstandigheid.
Uiteraard ook tot verantwoordelijkheidsbesef.

Samenwerkingsschool
We zijn ook een samenwerkingsschool , waarin respect voor verschillende levensovertuigingen uitgangspunt is en verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar vanzelfsprekend wordt gevonden.
Van medewerkers verwachten wij dat zij deze uitgangspunten ook vanzelfsprekend vinden. Van medewerkers verwachten wij ook dat zij vanuit hun eigen deskundigheid of aanwezige talenten, een bijdrage leveren aan de activiteiten . Het gaat om de ‘grondhouding’; we vragen medewerkers geen onmogelijke dingen.

Wat staat er tegenover? Er heerst een positief klimaat in de school. Leerlingen en docenten gaan op een prettige manier met elkaar om. Wij hebben – vinden we zelf – hele leuke leerlingen, met veel talent in huis. Het aantal meisjes op school is duidelijk groter dan het aantal jongens. De aard van de school spreekt meisjes op 11 a 12 jarige leeftijd, de ‘keuzeleeftijd’, meer aan dan jongens. De omgang tussen jongens en meisjes is overigens bijna altijd positief en respectvol.
Meisjes kiezen significant meer ‘beta’ dan landelijk het geval is.

Er zijn door het schooljaar heen vele activiteiten voor leerlingen en daaromheen ook voor medewerkers. We hebben zeer goede ondersteunende conciërges, een prima drukker en een vriendelijk en efficiënt werkend secretariaat.
Ons functiebouwwerk wijkt wezenlijk af van wat inmiddels landelijk gebruikelijk is. We hebben een schooleigen functiebeschrijving voor docenten gemaakt en op basis daarvan zijn LC en LD functies bewust niet weggesaneerd ten behoeve van ‘manager-functies’. Dat ‘kost wat’, maar dan moet je ook wel wat kunnen en doen. De bomen groeien ook bij ons niet in de hemel, want we moeten het doen met dezelfde lumpsum financiering. We vragen dan ook het nodige van docenten.

Begeleiding
Nieuwe collega’s komen in een begeleidingsprogramma, waarin we bepaalde zaken in groepsverband doen en andere zaken individueel. Mensen verschillen tenslotte, ook docenten. Een collega organiseert en coordineert de begeleidingsactiviteiten en treedt op als vraagbaak en zonodig als ‘hulpverlener’.
Eigen initiatief en een zekere mate van zelfstandig ‘ondernemen’ wordt gewaardeerd. Dat hoort ook bij een daltonschool. Net als voor onze leerlingen geldt, is de bereidheid om samen te werken echter wel een noodzakelijke voorwaarde. Vrijheid is geen vrijblijvendheid en ‘zelfstandig werken’ betekent niet dat er solistisch gewerkt moet worden.

Bij indiensttreding is een uitgebreid pakket aan schriftelijk ‘voorlichtingsmateriaal’ beschikbaar om de school in al zijn finesses snel te leren kennen. “Het Gesprek” met collega’s blijft echter het belangrijkste.