dalton
scholengemeenschap
zoetermeer
                           

Aanmelden

Bekijk hieronder het aanmeldformulier en klik hier om het te downloaden.

Belangrijk: het Erasmus College heeft géén loting!

De Zoetermeerse scholen hebben een gemeenschappelijke procedure afgesproken die op alle scholen dezelfde is.

1. De aanmeldformulieren moeten vergezeld gaan van een kopie identiteitsbewijs en het ondertekende
formulier met de code van het digitale Onderwijskundig Rapport (OKR) of indien de school deze niet
digitaal verstrekt een papieren versie hiervan. Deze aanmelding moet vóór (nader te bepalen datum) binnen zijn.

2. Als het advies dat de basisschool heeft gegeven past bij het onderwijs dat wij aanbieden op onze
school én uit het onderwijskundig rapport blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft,
wordt uw kind ingeschreven als leerling van onze school.

U krijgt uiterlijk binnen 6 weken na de aanmelding bericht.

3. Als u en/of de basisschool vindt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs op onze
school te kunnen volgen, gaan wij – voordat uw zoon of dochter wordt ingeschreven – met u in gesprek
om te bepalen welke ondersteuning uw kind nodig heeft en of wij deze kunnen bieden.

Het is daarbij mogelijk dat wij extra informatie vragen of een aanvullend onderzoek willen doen om te
bepalen of wij uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft.

Binnen maximaal 10 weken hoort u van ons of onze school de benodigde extra ondersteuning kan bieden
en wij uw kind kunnen inschrijven.

4. Het is mogelijk dat wij geen mogelijkheid zien uw zoon of dochter de juiste extra ondersteuning te bieden.
In dat geval heeft de school de plicht om samen met u een andere school te zoeken die de benodigde
ondersteuning wel kan bieden.

Indien nodig vragen wij daarbij advies van het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ).
Het ICOZ is het expertise centrum van het Regsam, het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet
Passend Onderwijs Zoetermeer. Samen met het ICOZ wordt dan gekeken waar uw zoon of dochter het
onderwijs vindt dat het best bij zijn of haar mogelijkheden past.

Nadat de aanmelding definitief is, gaat de toekomstige mentor aan het einde van het lopende schooljaar
bij de basisschool op bezoek. De mentor maakt kennis met de toekomstige leerlingen en er vindt een
warme overdracht plaats: de mentor bespreekt de leerling met de leerkracht van groep 8.

Voor meer informatie over aanmelding en toelating kan men contact opnemen met de voorzitter van de
toelatingscommissie van de school: de heer J. Brouwer (aanmelden@erasmuscollege.nl) .

 

 

Naar de brugklas