Oudervereniging

Het Erasmus College heeft een actieve Oudervereniging. Deze is in 1971, een jaar na oprichting van de school, opgericht. Voor de Oudervereniging (OV) zijn de volgende doelen geformuleerd:
– Het verenigen van ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen van het Erasmus College om:
• De belangen van de leerlingen, zowel in algemene als in individuele zin, te behartigen;
• Het contact tussen ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen onderling en met de school te bevorderen;
• Artikelen, ter bevordering van de ontwikkeling van de leerling, voor de leerling aan te schaffen als deze niet in staat is het artikel te bekostigen.
• Het bevorderen van het onderwijs op het Erasmus College.

Als ouder, verzorger en/of voogd van leerling(en) aan het Erasmus College bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Via school ontvangt de OV uw jaarlijkse bijdrage. Dit geld gebruikt de OV om onder andere verschillende projecten en activiteiten te financieren. Een deel van het geld wordt, via het Solidariteitsfonds, besteed aan het bekostigen van artikelen en activiteiten voor leerlingen, die dit niet kunnen bekostigen. Hierbij staat het belang van de ontwikkeling van de leerling centraal. Een aanvraag hiervoor wordt door school geïnitieerd.

Het bestuur van de oudervereniging voor het schooljaar 2022-2023 bestaat uit de volgende ouders:​
Schoollid: Marcia Brand
Voorzitter: Chander Ramnarain
Secretaris: Aïscha Ajoeb
Penningmeester: Hajo Winia

Overige bestuursleden zijn:
Marjolein Haars
Marijke Goedhart
Pascale Kool
Isa Diepenhorst
Andrea Jongejan
Laura van Kuijk

Vergaderingen Oudervereniging Erasmus College
schooljaar 2022 – 2023

2022/2023
Onder voorbehoud vergaderen we op de volgende data:
13 september 2022
11 oktober 2022
8 november 2022
6 december 2022
10 januari 2023
14 februari 2023
14 maart 2023
11 april 2023
9 mei 2023
13 juni 2023

Tenzij anders vermeld, beginnen de vergaderingen om 19.30 uur en worden ze gehouden in de vergaderruimte.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter .

Heeft u – als ouder/verzorger van een leerling op het Erasmus College – belangstelling voor deelname aan de oudervereniging?
Heeft u suggesties of vragen?  
Stuur een mail naar de oudervereniging
.

Een brief schrijven kan natuurlijk ook:

Oudervereniging Erasmus College
(ter attentie van de voorzitter)
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

Bestuur
De OV heeft een gekozen bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 13 ouderleden (vrijwilligers) en een schoollid. Deze bekleden de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid. Ieder ouder-bestuurslid wordt bij stemming tijdens de Algemene Leden Vergadering gekozen. Het schoollid wordt door school gekozen.
Het bestuur zet elk jaar een (financieel) beleid uit. Hierin geeft zij weer waaraan en hoeveel geld, in het lopende schooljaar, besteed zal worden.
Het bestuur vergadert elke maand gedurende het schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders zijn van harte welkom hieraan deel te nemen.

In het schooljaar 2022/2023 vormen (vooralsnog) 9 ouders en de directeur van de bovenbouw het bestuur.

Wat doet de Oudervereniging
De Oudervereniging van het Erasmus College is heel actief en zet zich op verschillende manieren in voor leerlingen, ouders, verzorgers en voogden en school.

Algemene Leden Vergadering
Het bestuur organiseert jaarlijks de Algemene Leden Vergadering (ALV). Alle ouders, verzorgers en/of voogden van leerlingen van het Erasmus zijn hierbij van harte welkom. Tijdens de ALV wordt teruggeblikt op het gevoerde beleid van het voorgaande schooljaar en wordt het financieel beleid van het lopende schooljaar besproken. De kascommissie vertelt haar bevindingen over het gevoerde beleid en geeft zo nodig adviezen voor de toekomst. Na goedkeuring wordt aan het bestuur decharge verleend en kan het zich richten op het beleid voor het lopende schooljaar. Tijdens de ALV worden ook de bestuursleden gekozen en/of eventueel herkozen. Alle aanwezigen kunnen vragen stellen, opmerkingen maken en ideeën naar voren brengen. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
In de Update (nieuwsbrief van het Erasmus) wordt bekend gemaakt wanneer, waar en op welk tijdstip de ALV plaatsvindt.

Lief en Leed
Vast agendapunt op de vergaderingen van de Oudervereniging is het punt ‘Lief & Leed’.
Hier horen wij van de contactpersoon van school welke ‘Lief & Leed’ (geboorte, trouwen, pensioen, langdurig ziek, medische ingreep, etc.) gebeurtenissen er binnen het team van school spelen.
De desbetreffende persoon ontvangt vanuit de OV namens alle ouders en leerlingen van het Erasmus College een attentie in de vorm van een kaart of aardigheidje.

Financiële ondersteuning aan school tbv de leerlingen
De OV ondersteunt school financieel bij aankopen, die niet binnen de bijdrage van de rijksoverheid vallen. Voorwaarde is wel dat deze aankopen ten goede komen van leerlingen en school. Zo heeft de OV naaimachines aangeschaft. Deze worden gebruikt om onder andere kleding te maken, die tijdens voorstellingen en optredens, waar het Erasmus College om bekend staat, te dragen.

In het schooljaar 2019-2020 heeft de OV een pannakooi/multicourt aangeschaft. School had al langere tijd de wens om middelen aan te schaffen voor de leerlingen om buiten activiteiten te ontplooien. En ook om tijdens de pauzes en na school de leerlingen de gelegenheid te geven om te bewegen en om ook op deze manier met elkaar in verbinding te zijn. De leerlingen maken veel gebruik van de pannakooi/multicourt. Een mooie wens, die door uw bijdrage, in vervulling is gegaan.

In april 2021 (schooljaar 2020-2021) is buiten boven de zitkuil een mooie tent geplaatst. School wilde graag een extra ruimte, die op verschillende momenten nuttig gebruikt kan worden, creëren. Het idee was om deze extra ruimte te gebruiken om bijvoorbeeld buiten lessen te volgen, feesten en evenementen te organiseren, door leerlingen in de pauzes te laten gebruiken en om eventueel de diploma-uitreiking te doen. Het budget van de OV liet het toe om ook deze wens in vervulling te laten gaan. Veel leerlingen brengen, onder de beschutting van de tent, nu meer tijd buiten door.
In juli 2021 heeft het officiële deel van de diploma-uitreiking in de zitkuil onder de tent plaatsgevonden. De entourage zorgde voor een fijne en intieme sfeer.

Solidariteitsfonds
Het Erasmus College organiseert, als aanvulling op het onderwijs en verrijking van de schooltijd, verschillende activiteiten en reizen. Voorbeelden hiervan zijn de werkweek in het 1e en 3e leerjaar en de reizen naar Rome. Deze activiteiten en reizen worden bekostigd door de ouders van de leerlingen, die hier aan meedoen. Helaas kunnen niet alle ouders deze kosten dragen. Om hun kind toch mee te laten doen/gaan, kunnen ouders aanspraak maken op het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds is in het leven geroepen om, daar waar nodig, een financiële ondersteuning te geven aan ouders, zodat ook hun kind zich, samen met zijn of haar medeleerlingen, kan ontwikkelen. Zo wordt tegengegaan, dat leerlingen uitgesloten worden van deelname aan activiteiten cq reizen vanwege financiële beperkingen. Naast activiteiten en reizen kunnen ook leermiddelen, zoals een rekenmachine, uit het fonds bekostigd worden.

Het fonds wordt gevuld met een deel van de contributie aan de Oudervereniging. Aanspraak maken op het solidariteitsfonds, kan alleen via school. School kent de situatie van leerlingen en ouders en weet daardoor wanneer ouders steun nodig hebben, om hun kind(eren) een mooie en volwaardige schooltijd te geven. De aanvraag vanuit school gebeurt discreet. Vanuit privacy overwegingen weet het bestuur van de OV dan ook nooit om welke leerling(en) en ouders het gaat.

Projecten
De Oudervereniging organiseert zelf jaarlijks een aantal (eigen) projecten en ondersteunt projecten, die vanuit school geïnitieerd worden.

Projecten van de Oudervereniging:
– Thema avond:
De Oudervereniging organiseert jaarlijks een thema-avond voor alle ouders. Dit vindt meestal in het najaar plaats. Het thema van de avond stemmen we af met de zorgcoördinator van het Erasmus College. De OV probeert het thema voor de ouders zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij het thema, dat de leerlingen door school krijgen aangeboden.

In de afgelopen jaren is het thema-avond op verschillende manieren ingevuld geweest:

 • Theatergroep Playback heeft bijvoorbeeld theateravonden op school georganiseerd. De Theatergroep schetst via korte scenes, op een humoristische manier, herkenbare (thuis)situaties. Tijdens de scenes vindt er ook interactie plaats met het publiek. Ouders kunnen vragen stellen en hun ervaringen delen.
 • In de afgelopen 2 jaar heeft de thema avond online, via een webinar, plaatsgevonden. Het eerste deel van de webinar was informatief. Tijdens het 2e deel werden ouders in groepen verdeeld om met elkaar, aan de hand van stellingen, in gesprek te gaan. Ouders maakten op deze manier ook kennis met elkaar.
 •  De volgende onderwerpen zijn, onder andere, aan bod gekomen:
  ¯ 2021: Help! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen;
  ¯ 2019: Hoe praat ik met mijn kind over social media;
  ¯ 2018: In gesprek;
  ¯ 2017: Onder invloed: over alcohol en drugs.

Wilt u graag een thema avond bijwonen? Via de Update wordt u op de hoogte gehouden. Deelname is gratis.
Heeft u een onderwerp waar u in geïnteresseerd bent? Laat het ons weten via oudervereniging@erasmuscollege.nl.

 • W.O.O.P. (Waardering Onderwijs Ondersteunend Personeel)
  Op school werken naast docenten en het schoolmanagement ook andere medewerkers, het onderwijs ondersteunend personeel. Naast hun eigen werk hebben ook zij regelmatig contact met de leerlingen. Op een bepaalde manier zorgen zij ook voor een prettige en veilige omgeving voor de leerlingen.
  Als dank voor hun hulp/bijdrage ontvangen zij, uit naam van alle leerlingen en hun ouders, elk jaar een attentie van de Oudervereniging.

Projecten vanuit school:
– Literair Concours:
Samen met de docenten Nederlands organiseert de Oudervereniging het Literair Concours. Leerlingen worden gestimuleerd om korte verhalen, strips, song- en/of rapteksten, gedichten, columns, ….. te schrijven en in te zenden. Een jury beoordeelt de inzendingen en kiest vervolgens 3 winnaars. Tijdens een feestelijke avond wordt aan de winnaars hun prijs uitgereikt. Het Literair Concours is een mooi project voor liefhebbers van taal.
– Ludieke week:
De Ludieke week is een project voor de eerste en tweede klassen. Het project vindt de week voor of na de meivakantie plaats. De oudervereniging doet altijd mee met een eigen project. In het verleden heeft de oudervereniging o.a. een modeproject, een recycleproject en een bakproject gedaan.
Gedurende 4 dagen werkende kinderen hard aan hun project. Op de laatste dag is er ’s avonds gelegenheid voor de ouders, opa’s, oma’s, en andere belangstellenden om te komen kijken en proeven (tegen kleine bijdrage) naar hetgeen wat de kinderen de hele week gedaan hebben.
– Informatie avond leerlingen groep 8
– Open huis:
Het Open Huis is een informatie avond voor leerlingen uit groep 7 & 8 en hun ouders en/of verzorgers. Een aantal leden van de Oudervereniging is op deze avond ook aanwezig. Zij staan klaar om, als daar om gevraagd wordt, hun ervaring met het Erasmus College te delen.
– Informatie avond ouders 1e-jaars leerlingen:
Aan het begin van elk jaar organiseert school een informatie avond voor de ouders van de leerlingen uit het 1e jaar. De schoolleiding geeft de ouders informatie over het Erasmus College en wat zij in het 1e jaar voor hun kinderen kunnen verwachten. Het bestuur van de Oudervereniging krijgt de gelegenheid om te vertellen waar de Oudervereniging voor staat, wat zij doet en wat ouders en leerlingen kunnen verwachten.
– Jaarboek
Tijdens de diploma-uitreiking ontvangt iedere Erasmiaan een mooie herinnering aan zijn of haar schooltijd op het Erasmus College: het jaarboek.
Het jaarboek wordt elk jaar door het Erasmus College in samenwerking met de Oudervereniging gemaakt. In de loop van de schooltijd worden, tijdens verschillende activiteiten, vele foto’s gemaakt. Denk hierbij aan onder andere de wenweek, de werkweek, de vele voorstellingen, de buitenlandreizen, de Ludieke week, ect. Samen met een mooie selectie van deze foto’s, ervaringen van de examenkandidaten en docenten wordt een prachtig jaarboek samengesteld. Elk jaar met een ander thema. Het jaarboek wordt aangeboden door de Oudervereniging.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Of wilt u een vergadering bijwonen?

Laat het ons weten!
U kunt het bestuur bereiken via oudervereniging@erasmuscollege.nl.

Wij hopen u te ontmoeten bij een van de activiteiten.